เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: MatrixBandPart

#include <array_ops.h>

คัดลอกเทนเซอร์ที่ตั้งค่าทุกอย่างนอกวงกลางในแต่ละเมทริกซ์ด้านในสุด

สรุป

เป็นศูนย์

ส่วน band คำนวณได้ดังนี้: สมมติว่า input มีขนาด k [I, J, K, ..., M, N] จากนั้นเอาต์พุตจะเป็นเทนเซอร์ที่มีรูปร่างเหมือนกันโดยที่

band[i, j, k, ..., m, n] = in_band(m, n) * input[i, j, k, ..., m, n]

ฟังก์ชันตัวบ่งชี้

in_band(m, n) = (num_lower < 0 || (mn) <= num_lower)) && (num_upper < 0 || (nm) <= num_upper)

ตัวอย่างเช่น:

# if 'input' is [[ 0, 1, 2, 3]
         [-1, 0, 1, 2]
         [-2, -1, 0, 1]
         [-3, -2, -1, 0]],

tf.matrix_band_part(input, 1, -1) ==> [[ 0, 1, 2, 3]
                    [-1, 0, 1, 2]
                    [ 0, -1, 0, 1]
                    [ 0, 0, -1, 0]],

tf.matrix_band_part(input, 2, 1) ==> [[ 0, 1, 0, 0]
                   [-1, 0, 1, 0]
                   [-2, -1, 0, 1]
                   [ 0, -2, -1, 0]]

กรณีพิเศษที่เป็นประโยชน์:

 tf.matrix_band_part(input, 0, -1) ==> Upper triangular part.
 tf.matrix_band_part(input, -1, 0) ==> Lower triangular part.
 tf.matrix_band_part(input, 0, 0) ==> Diagonal.

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • อินพุต: อันดับ k เทนเซอร์
 • num_lower: 0-D เทนเซอร์ จำนวนหน่วยย่อยที่จะเก็บไว้ ถ้าเป็นลบให้เก็บสามเหลี่ยมล่างทั้งหมด
 • num_upper: เทนเซอร์ 0-D จำนวน superdiagonals ที่จะเก็บไว้ หากเป็นค่าลบให้เก็บสามเหลี่ยมด้านบนทั้งหมด

ผลตอบแทน:

 • Output : อันดับ k เทนเซอร์ที่มีรูปร่างเหมือนกับอินพุต แถบเทนเซอร์ที่แยกออกมา

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

MatrixBandPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input num_lower, :: tensorflow::Input num_upper)

คุณลักษณะสาธารณะ

band
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

วงดนตรี

::tensorflow::Output band

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

MatrixBandPart

 MatrixBandPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input num_lower,
 ::tensorflow::Input num_upper
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const