dòng chảy :: hoạt động :: MaxPool3DGradGrad

#include <nn_ops.h>

Tính toán gradient bậc hai của hàm maxpooling.

Tóm lược

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • orig_input: Bộ căng đầu vào ban đầu.
 • orig_output: Công suất đầu ra ban đầu.
 • grad: Đầu ra backprop của hình dạng [batch, depth, rows, cols, channels] .
 • ksize: 1-D tensor chiều dài 5. Kích thước của cửa sổ cho mỗi kích thước của tensor đầu vào. Phải có ksize[0] = ksize[4] = 1 .
 • sải bước: độ dài 1-D của chiều dài 5. Sải chân của cửa sổ trượt cho mỗi chiều input . Phải có strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: Loại thuật toán đệm sẽ sử dụng.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • data_format: Định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra. Với định dạng mặc định "NDHWC", dữ liệu được lưu trữ theo thứ tự: [batch, in_depth, in_height, in_width, in_channels]. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCDHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu là: [batch, in_channels, in_depth, in_height, in_width].

Lợi nhuận:

 • Output : Gradients of gradient wrt đầu vào thành max_pool .

Người xây dựng và Người phá hủy

MaxPool3DGradGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPool3DGradGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPool3DGradGrad::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Chức năng tĩnh công khai

DataFormat (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: MaxPool3DGradGrad :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho MaxPool3DGradGrad .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

MaxPool3DGradGrad

 MaxPool3DGradGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPool3DGradGrad

 MaxPool3DGradGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPool3DGradGrad::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Chức năng tĩnh công khai

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)