dòng chảy :: hoạt động :: MaxPool3D

#include <nn_ops.h>

Thực hiện tổng hợp tối đa 3D trên đầu vào.

Tóm lược

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Hình dạng [batch, depth, rows, cols, channels] tensor để gộp lại.
 • ksize: tensor 1-D chiều dài 5. Kích thước của cửa sổ cho mỗi kích thước của tensor đầu vào. Phải có ksize[0] = ksize[4] = 1 .
 • sải bước: độ dài 1-D của chiều dài 5. Sải bước của cửa sổ trượt cho mỗi chiều input . Phải có strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: Loại thuật toán đệm sẽ sử dụng.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • data_format: Định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra. Với định dạng mặc định "NDHWC", dữ liệu được lưu trữ theo thứ tự: [batch, in_depth, in_height, in_width, in_channels]. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCDHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu là: [batch, in_channels, in_depth, in_height, in_width].

Lợi nhuận:

 • Output : Công suất đầu ra tổng hợp tối đa.

Người xây dựng và Người phá hủy

MaxPool3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPool3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPool3D::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

DataFormat (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: MaxPool3D :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho MaxPool3D .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

MaxPool3D

 MaxPool3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPool3D

 MaxPool3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPool3D::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)