dòng chảy :: hoạt động :: Hợp nhất

#include <control_flow_ops.h>

Chuyển tiếp giá trị của một tensor có sẵn từ inputs đến output .

Tóm lược

Merge đợi ít nhất một trong số các inputs căng thẳng có sẵn. Nó thường được kết hợp với Switch để thực hiện phân nhánh.

Merge chuyển tiếp tensor đầu tiên để có sẵn cho output và đặt value_index thành chỉ mục của nó trong inputs .

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • đầu vào: Các bộ căng đầu vào, chính xác là một trong số đó sẽ có sẵn.

Lợi nhuận:

  • Output đầu ra: Sẽ được đặt thành tensor đầu vào có sẵn.
  • Output ra_index: Chỉ số của tensor đầu vào đã chọn trong các inputs .

Người xây dựng và Người phá hủy

Merge (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

Thuộc tính công khai

operation
output
value_index

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

value_index

::tensorflow::Output value_index

Chức năng công cộng

Hợp nhất

 Merge(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)