เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: Nthองค์ประกอบ

#include <nn_ops.h>

ค้นหาค่าของสถิติลำดับที่ n สำหรับมิติสุดท้าย

สรุป

หากอินพุตเป็นเวกเตอร์ (อันดับ 1) ให้ค้นหารายการซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุดอันดับที่ n ในเวกเตอร์และส่งออกค่าเป็นสเกลาร์เทนเซอร์

สำหรับเมทริกซ์ (ตอบสนองอินพุตอันดับสูงกว่า) คำนวณรายการซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุดอันดับที่ n ในแต่ละแถว (เวกเตอร์การตอบสนองตามมิติสุดท้าย) ดังนั้น

values.shape = input.shape[:-1]

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • อินพุต: 1-D หรือสูงกว่าโดยมีมิติสุดท้ายอย่างน้อย n+1
 • น: 0-D ตำแหน่งของเวกเตอร์ที่เรียงลำดับเพื่อเลือกตามมิติสุดท้าย (ตามแต่ละแถวสำหรับเมทริกซ์) ช่วงที่ถูกต้องของ n คือ [0, input.shape[:-1])

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • ย้อนกลับ: เมื่อตั้งค่าเป็น True ให้ค้นหาค่าที่มากที่สุดอันดับที่ n ในเวกเตอร์และในทางกลับกัน

ผลตอบแทน:

 • Output : สถิติลำดับที่ n ตามแต่ละส่วนมิติสุดท้าย

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

NthElement (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input n)
NthElement (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input n, const NthElement::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
values

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Reverse (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: NthElement :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ NthElement

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ค่านิยม

::tensorflow::Output values

งานสาธารณะ

Nthองค์ประกอบ

 NthElement(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input n
)

Nthองค์ประกอบ

 NthElement(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input n,
 const NthElement::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ย้อนกลับ

Attrs Reverse(
 bool x
)