เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: พวกชอบ

#include <array_ops.h>

ส่งกลับเทนเซอร์ของวัตถุที่มีรูปร่างและประเภทเดียวกันกับ x

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • x: เทนเซอร์ประเภท T

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ที่มีรูปร่างและประเภทเดียวกันกับ x แต่เต็มไปด้วยอัน

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

OnesLike (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

พวกชอบ

 OnesLike(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const