เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: OnesLike

#include <array_ops.h>

ส่งคืนค่าเทนเซอร์ที่มีรูปร่างและพิมพ์เหมือนกันเป็น x

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • x: เทนเซอร์ชนิด T.

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ที่มีรูปร่างและประเภทเดียวกันกับ x แต่เต็มไปด้วยอัน

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

OnesLike (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

หน้าที่สาธารณะ

OnesLike

 OnesLike(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const