เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: QuantizedRelu 6

#include <nn_ops.h>

คำนวณเชิงปริมาณแก้ไขเชิงเส้น 6: min(max(features, 0), 6)

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • min_features: ค่าลอยตัวที่ค่าเชิงปริมาณต่ำสุดแสดงถึง
 • max_features: ค่าลอยตัวที่ค่าเชิงปริมาณสูงสุดแสดงถึง

ผลตอบแทน:

 • Output เปิดใช้งาน Output : มีรูปร่างเอาต์พุตเหมือนกับ "คุณสมบัติ"
 • Output min_activations: ค่าลอยตัวที่ค่าเชิงปริมาณต่ำสุดแสดงถึง
 • Output max_activations: ค่าลอยตัวที่ค่าเชิงปริมาณสูงสุดแสดงถึง

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

QuantizedRelu6 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features)
QuantizedRelu6 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features, const QuantizedRelu6::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

activations
max_activations
min_activations
operation

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

OutType (DataType x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: QuantizedRelu6 :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ QuantizedRelu6

คุณลักษณะสาธารณะ

การเปิดใช้งาน

::tensorflow::Output activations

max_activations

::tensorflow::Output max_activations

min_activations

::tensorflow::Output min_activations

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

QuantizedRelu 6

 QuantizedRelu6(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features
)

QuantizedRelu 6

 QuantizedRelu6(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features,
 const QuantizedRelu6::Attrs & attrs
)

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ประเภท OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)