เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: QueueDequeueMany

#include <data_flow_ops.h>

แยกสิ่งอันดับ n ของเทนเซอร์ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปออกจากคิวที่กำหนด

สรุป

หากคิวถูกปิดและมีองค์ประกอบน้อยกว่า n รายการ ข้อผิดพลาด OutOfRange จะถูกส่งกลับ

การดำเนินการนี้จะเชื่อมเทนเซอร์ส่วนประกอบองค์ประกอบคิวเข้าด้วยกันตามมิติที่ 0 เพื่อสร้างเทนเซอร์ส่วนประกอบเดียว ส่วนประกอบ ทั้งหมด ในทูเพิลที่แยกออกจากคิวจะมีขนาด n ในมิติที่ 0

การดำเนินการนี้มีเอาต์พุต k โดยที่ k คือจำนวนส่วนประกอบในทูเพิลที่จัดเก็บไว้ในคิวที่กำหนด และเอาต์พุต i คือองค์ประกอบที่ i ของทูเพิลที่แยกออกจากคิว

หมายเหตุ หากคิวว่างเปล่า การดำเนินการนี้จะบล็อกจนกว่าองค์ประกอบ n รายการจะถูกถอนคิว (หรือ 'timeout_ms' ผ่านไป หากระบุ)

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • หมายเลขอ้างอิง: หมายเลขอ้างอิงของคิว
 • n: จำนวนสิ่งอันดับที่จะแยกคิว
 • component_types: ประเภทของแต่ละองค์ประกอบในทูเพิล

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • timeout_ms: หากคิวมีองค์ประกอบน้อยกว่า n การดำเนินการนี้จะบล็อกเป็นเวลาสูงสุด timeout_ms มิลลิวินาที หมายเหตุ: ยังไม่รองรับตัวเลือกนี้

ผลตอบแทน:

 • OutputList : เทนเซอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ถูกแยกออกจากคิวเป็นสิ่งทูเพิล

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

QueueDequeueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types)
QueueDequeueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types, const QueueDequeueMany::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

components
operation

งานสาธารณะ

operator[] (size_t index) const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

TimeoutMs (int64 x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: QueueDequeueMany :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ QueueDequeueMany

คุณลักษณะสาธารณะ

ส่วนประกอบ

::tensorflow::OutputList components

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

QueueDequeueMany

 QueueDequeueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types
)

QueueDequeueMany

 QueueDequeueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const QueueDequeueMany::Attrs & attrs
)

โอเปอเรเตอร์[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

หมดเวลาMs

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)