dòng chảy :: hoạt động :: ReaderNumRecordsProduction

#include <io_ops.h>

Trả về số bản ghi mà Trình đọc này đã tạo.

Tóm lược

Con số này giống như số lần thực thi ReaderRead đã thành công.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • reader_handle: Xử lý cho một Reader.

Lợi nhuận:

  • Output : tensor bản ghi_sản xuất.

Người xây dựng và Người phá hủy

ReaderNumRecordsProduced (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Thuộc tính công khai

operation
records_produced

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

record_produced

::tensorflow::Output records_produced

Chức năng công cộng

ReaderNumRecordsProduction

 ReaderNumRecordsProduced(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const