dòng chảy :: hoạt động :: ReaderRead

#include <io_ops.h>

Trả về bản ghi tiếp theo (cặp khóa, giá trị) do Reader tạo ra.

Tóm lược

Sẽ xếp hàng từ hàng đợi nhập liệu nếu cần (ví dụ: khi Trình đọc cần bắt đầu đọc từ một tệp mới vì nó đã kết thúc với tệp trước đó).

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • reader_handle: Xử lý cho một Reader.
  • queue_handle: Xử lý một Hàng đợi, với các mục công việc chuỗi.

Lợi nhuận:

  • Khóa Output : Một đại lượng vô hướng.
  • Giá trị Output : Một đại lượng vô hướng.

Người xây dựng và Người phá hủy

ReaderRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle)

Thuộc tính công khai

key
operation
value

Thuộc tính công khai

Chìa khóa

::tensorflow::Output key

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::Output value

Chức năng công cộng

ReaderRead

 ReaderRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle
)