dòng chảy :: hoạt động :: Chọn lại

#include <control_flow_ops.h>

Chuyển tiếp phần tử thứ index của inputs đến output .

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • index: Một đại lượng vô hướng xác định đầu vào được chọn.
  • đầu vào: Một danh sách các bộ lọc tham chiếu, một trong số đó sẽ được chuyển tiếp đến output .

Lợi nhuận:

  • Output : Bộ căng chuyển tiếp.

Người xây dựng và Người phá hủy

RefSelect (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::InputList inputs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Chọn lại

 RefSelect(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const