dòng chảy :: hoạt động :: RefSwitch

#include <control_flow_ops.h>

Tiền đạo các ref tensor data vào cổng đầu ra xác định bởi pred .

Tóm lược

Nếu pred là đúng, các data đầu vào được chuyển tiếp đến output_true . Nếu không, dữ liệu chuyển đến output_false .

Xem thêm SwitchMerge .

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • dữ liệu: Hàng chục tham chiếu được chuyển tiếp đến đầu ra thích hợp.
  • pred: Một đại lượng vô hướng chỉ định cổng đầu ra nào sẽ nhận dữ liệu.

Lợi nhuận:

  • Output output_false: Nếu pred là sai, dữ liệu sẽ được chuyển tiếp đến sản lượng này.
  • Output output_true: Nếu pred là đúng, dữ liệu sẽ được chuyển tiếp đến sản lượng này.

Người xây dựng và Người phá hủy

RefSwitch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input pred)

Thuộc tính công khai

operation
output_false
output_true

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

output_false

::tensorflow::Output output_false

output_true

::tensorflow::Output output_true

Chức năng công cộng

RefSwitch

 RefSwitch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input pred
)