เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: Rint

#include <math_ops.h>

ส่งกลับจำนวนเต็มที่ชาญฉลาดขององค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับ x

สรุป

หากผลลัพธ์อยู่กึ่งกลางระหว่างค่าที่แสดงได้สองค่าค่าที่เป็นตัวแทนได้จะถูกเลือก ตัวอย่างเช่น:

rint(-1.5) ==> -2.0
rint(0.5000001) ==> 1.0
rint([-1.7, -1.5, -0.2, 0.2, 1.5, 1.7, 2.0]) ==> [-2., -2., -0., 0., 2., 2., 2.]

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ y

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Rint (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

หน้าที่สาธารณะ

Rint

 Rint(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const