dòng chảy :: hoạt động :: ScatterAdd

#include <state_ops.h>

Thêm các cập nhật thưa thớt vào một tham chiếu có thể thay đổi.

Bản tóm tắt

Thao tác này tính toán

# Scalar indices
ref[indices, ...] += updates[...]

# Vector indices (for each i)
ref[indices[i], ...] += updates[i, ...]

# High rank indices (for each i, ..., j)
ref[indices[i, ..., j], ...] += updates[i, ..., j, ...]

Thao tác này xuất ra ref sau khi cập nhật xong. Điều này làm cho chuỗi hoạt động cần sử dụng giá trị đặt lại dễ dàng hơn.

Các mục nhập trùng lặp được xử lý chính xác: nếu nhiều indices tham chiếu đến cùng một vị trí, thì các đóng góp của chúng sẽ thêm vào.

Yêu cầu updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] hoặc updates.shape = [] .

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • ref: Phải từ một nút Variable .
 • chỉ số: Một hàng chục chỉ số tính theo thứ nguyên đầu tiên của tham ref .
 • cập nhật: Hàng chục giá trị được cập nhật để thêm vào tài liệu tham ref .

Các thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Nếu True, phần bổ sung sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Lợi nhuận:

 • Output : = Giống như ref . Được trả về để thuận tiện cho các thao tác muốn sử dụng các giá trị cập nhật sau khi cập nhật xong.

Người xây dựng và người phá hủy

ScatterAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterAdd::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
output_ref

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ScatterAdd :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ScatterAdd .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Chức năng công cộng

ScatterAdd

 ScatterAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterAdd

 ScatterAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterAdd::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)