dòng chảy :: hoạt động :: ScatterMul

#include <state_ops.h>

Nhân các bản cập nhật thưa thớt vào một tham chiếu biến.

Tóm lược

Hoạt động này tính toán

  # Scalar indices
  ref[indices, ...] *= updates[...]

  # Vector indices (for each i)
  ref[indices[i], ...] *= updates[i, ...]

  # High rank indices (for each i, ..., j)
  ref[indices[i, ..., j], ...] *= updates[i, ..., j, ...]

Thao tác này xuất ra ref sau khi cập nhật xong. Điều này làm cho chuỗi hoạt động cần sử dụng giá trị đặt lại dễ dàng hơn.

Các mục nhập trùng lặp được xử lý chính xác: nếu nhiều indices tham chiếu đến cùng một vị trí, đóng góp của chúng sẽ nhân lên.

Yêu cầu updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] hoặc updates.shape = [] .

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • ref: Phải từ một nút Variable .
 • chỉ số: Một tensor của chỉ số vào chiều đầu tiên của ref .
 • cập nhật: Hàng chục giá trị được cập nhật để nhân với ref .

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Nếu True, hoạt động sẽ được bảo vệ bởi một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Lợi nhuận:

 • Output : = Giống như ref . Được trả về để thuận tiện cho các thao tác muốn sử dụng các giá trị cập nhật sau khi cập nhật xong.

Người xây dựng và Người phá hủy

ScatterMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterMul::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output_ref

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ScatterMul :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ScatterMul .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Chức năng công cộng

ScatterMul

 ScatterMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterMul

 ScatterMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterMul::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)