dòng chảy :: hoạt động :: ScatterNdAdd

#include <state_ops.h>

Áp dụng bổ sung thưa thớt cho các giá trị hoặc lát cắt riêng lẻ trong một Biến .

Tóm lược

ref là một Tensor có xếp hạng Pindices là một Tensor xếp hạng Q

indices phải là số nguyên tensor, chứa các chỉ số thành ref . Nó phải là shape [d_0, ..., d_{Q-2}, K] trong đó 0 < K <= P

Kích thước bên trong nhất của indices (với chiều dài K ) tương ứng với chỉ số thành phần (nếu K = P ) hoặc lát (nếu K < P ) dọc theo K thứ kích thước của ref .

updatesTensor của hạng Q-1+PK với hình dạng:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

Ví dụ: giả sử chúng ta muốn thêm 4 phần tử rải rác vào tensor hạng 1 thành 8 phần tử. Trong Python, phần bổ sung đó sẽ giống như sau:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
add = tf.scatter_nd_add(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(add)

Bản cập nhật kết quả cho ref sẽ trông như thế này:

[1, 13, 3, 14, 14, 6, 7, 20]

Xem tf.scatter_nd để biết thêm chi tiết về cách cập nhật các lát.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • ref: Một Tensor có thể thay đổi. Phải từ một nút Biến .
 • chỉ số: A Tensor . Phải là một trong các loại sau: int32, int64. Một hàng chục chỉ số thành tham chiếu.
 • cập nhật: A Tensor . Phải có cùng loại với ref. Hàng chục giá trị được cập nhật để thêm vào tài liệu tham khảo.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Một bool tùy chọn. Mặc định là True. Nếu Đúng, bài tập sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Lợi nhuận:

 • Output : Giống như ref. Được trả về để thuận tiện cho các thao tác muốn sử dụng các giá trị cập nhật sau khi cập nhật xong.

Người xây dựng và Người phá hủy

ScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterNdAdd::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output_ref

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ScatterNdAdd :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ScatterNdAdd .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Chức năng công cộng

ScatterNdAdd

 ScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterNdAdd

 ScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterNdAdd::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)