dòng chảy :: hoạt động :: ScatterUpdate

#include <state_ops.h>

Áp dụng các cập nhật thưa thớt cho một tham chiếu biến.

Bản tóm tắt

Hoạt động này tính toán

  # Scalar indices
  ref[indices, ...] = updates[...]

  # Vector indices (for each i)
  ref[indices[i], ...] = updates[i, ...]

  # High rank indices (for each i, ..., j)
  ref[indices[i, ..., j], ...] = updates[i, ..., j, ...]

Thao tác này xuất ra ref sau khi cập nhật xong. Điều này làm cho chuỗi hoạt động cần sử dụng giá trị đặt lại dễ dàng hơn.

Nếu các giá trị trong bản tham ref phải được cập nhật nhiều lần, vì có các mục nhập trùng lặp trong indices mục, thứ tự mà tại đó các bản cập nhật xảy ra cho mỗi giá trị là không xác định.

Yêu cầu updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] hoặc updates.shape = [] .

Xem thêm tf.batch_scatter_updatetf.scatter_nd_update .

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • ref: Phải từ một nút Variable .
 • chỉ số: Một hàng chục chỉ số tính theo thứ nguyên đầu tiên của tham ref .
 • cập nhật: Hàng chục giá trị được cập nhật để lưu trữ trong ref .

Các thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Nếu True, bài tập sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Lợi nhuận:

 • Output : = Giống như ref . Được trả về để thuận tiện cho các thao tác muốn sử dụng các giá trị cập nhật sau khi cập nhật xong.

Người xây dựng và Người phá hủy

ScatterUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterUpdate::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
output_ref

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ScatterUpdate :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ScatterUpdate .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Chức năng công cộng

ScatterUpdate

 ScatterUpdate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterUpdate

 ScatterUpdate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterUpdate::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)