dòng chảy :: hoạt động :: SerializeSparse

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor một SparseTensor thành một đối tượng Tensor [3] .

Tóm lược

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • chỉ số thưa thớt: 2-D. Các indices của SparseTensor .
 • giá_trị thưa thớt: 1-D. Các values của SparseTensor .
 • thưa_bình: 1-D. Hình shape của SparseTensor .

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • out_type: dtype sử dụng để tuần tự hóa; các loại được hỗ trợ là string (mặc định) và variant .

Lợi nhuận:

 • Output : tensor serialized_sparse.

Người xây dựng và Người phá hủy

SerializeSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
SerializeSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const SerializeSparse::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
serialized_sparse

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

OutType (DataType x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: SerializeSparse :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho SerializeSparse .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

serialized_sparse

::tensorflow::Output serialized_sparse

Chức năng công cộng

SerializeSparse

 SerializeSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

SerializeSparse

 SerializeSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const SerializeSparse::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)