dòng chảy :: hoạt động :: Softplus

#include <nn_ops.h>

Tính softplus: log(exp(features) + 1) .

Tóm lược

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • Output : tensor kích hoạt.

Người xây dựng và Người phá hủy

Softplus (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

Thuộc tính công khai

activations
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

kích hoạt

::tensorflow::Output activations

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Softplus

 Softplus(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const