dòng chảy :: hoạt động :: SparseReduceSum

#include <sparse_ops.h>

Tính tổng các phần tử trên các kích thước của SparseTensor.

Tóm lược

Op này nhận một SparseTensor và là bản sao thưa thớt của tf.reduce_sum() . Đặc biệt, Op này còn trả về Tensor dày đặc thay vì thưa thớt.

Giảm sp_input dọc theo chiều đưa ra trong reduction_axes . Trừ khi keep_dims là đúng, thứ hạng của tensor được giảm 1 cho mỗi mục trong reduction_axes . Nếu keep_dims là true, các kích thước đã giảm được giữ lại với độ dài 1.

Nếu reduction_axes không có mục nhập, tất cả các kích thước sẽ bị giảm và trả về một tensor với một phần tử duy nhất. Ngoài ra, các trục có thể là số âm, được diễn giải theo các quy tắc lập chỉ mục trong Python.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • input_indices: 2-D. N x R ma trận với các chỉ số của các giá trị không trống trong SparseTensor, có thể không theo thứ tự chính tắc.
 • giá_trị_đầu vào: 1-D. N giá trị không trống tương ứng với input_indices .
 • input_shape: 1-D. Hình dạng của đầu vào SparseTensor.
 • giảm_axes: 1-D. Chiều dài- K vector chứa các trục giảm.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • keep_dims: Nếu đúng, hãy giữ lại các kích thước đã giảm với độ dài 1.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

SparseReduceSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes)
SparseReduceSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes, const SparseReduceSum::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

KeepDims (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: SparseReduceSum :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho SparseReduceSum .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

SparseReduceSum

 SparseReduceSum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes
)

SparseReduceSum

 SparseReduceSum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes,
 const SparseReduceSum::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)