dòng chảy :: hoạt động :: StringSplit

#include <string_ops.h>

Tách các phần tử của input dựa trên delimiter thành SparseTensor .

Tóm lược

Gọi N là kích thước của nguồn (thường N sẽ là kích thước lô). Tách từng phần tử của input dựa trên delimiter và trả về một SparseTensor chứa các mã thông báo đã tách. Các mã thông báo trống bị bỏ qua.

delimiter có thể để trống hoặc một chuỗi ký tự phân tách. Nếu delimiter là một chuỗi trống, thì mỗi phần tử của input được chia thành các chuỗi ký tự byte đơn lẻ, bao gồm cả việc tách chuỗi nhiều byte UTF-8. Nếu không, mọi ký tự của delimiter là một điểm phân tách tiềm năng.

Ví dụ: N = 2, đầu vào [0] là 'hello world' và đầu vào [1] là 'ab c', thì đầu ra sẽ là

chỉ số = [0, 0; 0, 1; 1, 0; 1, 1; 1, 2] shape = [2, 3] giá trị = ['xin chào', 'thế giới', 'a', 'b', 'c']

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: 1-D. Chuỗi để tách.
 • dấu phân cách: 0-D. Ký tự dấu phân cách (byte) hoặc chuỗi trống.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • bỏ qua_empty: Một bool . Nếu True , hãy bỏ qua các chuỗi trống khỏi kết quả.

Lợi nhuận:

 • Chỉ số Output : Một ma trận dày đặc int64 đại diện cho các chỉ số của tensor thưa thớt.
 • Giá trị Output : Một vectơ gồm các chuỗi tương ứng với các giá trị được chia nhỏ.
 • Hình dạng Output : một vectơ dài-2 của int64 đại diện cho hình dạng của tensor thưa thớt, trong đó giá trị đầu tiên là N và giá trị thứ hai là số lượng mã thông báo tối đa trong một mục nhập đầu vào.

Người xây dựng và Người phá hủy

StringSplit (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input delimiter)
StringSplit (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input delimiter, const StringSplit::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

indices
operation
shape
values

Các chức năng tĩnh công khai

SkipEmpty (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: StringSplit :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho StringSplit .

Thuộc tính công khai

chỉ số

::tensorflow::Output indices

hoạt động

Operation operation

hình dạng

::tensorflow::Output shape

giá trị

::tensorflow::Output values

Chức năng công cộng

StringSplit

 StringSplit(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input delimiter
)

StringSplit

 StringSplit(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input delimiter,
 const StringSplit::Attrs & attrs
)

Các chức năng tĩnh công khai

SkipEmpty

Attrs SkipEmpty(
 bool x
)