เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: TensorArrayปิด

#include <data_flow_ops.h>

ลบ TensorArray ออกจากที่เก็บทรัพยากร

สรุป

สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถปิดและปล่อยทรัพยากรในระหว่างขั้นตอน/การรัน

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Operation ที่สร้างขึ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

TensorArrayClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

งานสาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

TensorArrayปิด

 TensorArrayClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

ตัวดำเนินการ::เทนเซอร์โฟลว์::การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const