เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: เทนเซอร์อาร์เรย์

#include <data_flow_ops.h>

ลบ TensorArray จากที่เก็บทรัพยากร

สรุป

สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปิดและปล่อยทรัพยากรในระหว่างขั้นตอน / รัน

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • การ Operation สร้างขึ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

TensorArrayClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

หน้าที่สาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

TensorArrayClose

 TensorArrayClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: การดำเนินการ

 operator::tensorflow::Operation() const