dòng chảy :: hoạt động :: TensorArrayClose

#include <data_flow_ops.h>

Xóa TensorArray khỏi vùng chứa tài nguyên của nó.

Tóm lược

Điều này cho phép người dùng đóng và giải phóng tài nguyên ở giữa một bước / lần chạy.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

TensorArrayClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

TensorArrayClose

 TensorArrayClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const