เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: TensorArrayConcat

#include <data_flow_ops.h>

เชื่อมต่อ องค์ประกอบจาก TensorArray เข้ากับค่า value

สรุป

ใช้องค์ประกอบ T ของรูปร่าง

 (n0 x d0 x d1 x ...), (n1 x d0 x d1 x ...), ..., (n(T-1) x d0 x d1 x ...)
 

และต่อเข้าด้วยกันเป็นรูปทรง เทนเซอร์ :

```(n0 + n1 + ... + n(T-1) x d0 x d1 x ...)

All elements must have the same shape (excepting the first dimension).

Arguments:
* scope: A Scope object
* handle: The handle to a TensorArray.
* flow_in: A float scalar that enforces proper chaining of operations.
* dtype: The type of the elem that is returned.

Optional attributes (see Attrs):
* element_shape_except0: The expected shape of an element, if known,
excluding the first dimension. Used to validate the shapes of
TensorArray elements. If this shape is not fully specified, concatenating
zero-size TensorArrays is an error.

Returns:
* Output value: All of the elements in the TensorArray, concatenated along the first
axis.
* Output lengths: A vector of the row sizes of the original T elements in the
value output. In the example above, this would be the values:
(n1, n2, ..., n(T-1)). 

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

TensorArrayConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype)
TensorArrayConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype, const TensorArrayConcat::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

lengths
operation
value

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ElementShapeExcept0 (PartialTensorShape x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: TensorArrayConcat :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เพิ่มเติมสำหรับ TensorArrayConcat

คุณลักษณะสาธารณะ

ความยาว

::tensorflow::Output lengths

การดำเนินการ

Operation operation

ค่า

::tensorflow::Output value

งานสาธารณะ

TensorArrayConcat

 TensorArrayConcat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input flow_in,
 DataType dtype
)

TensorArrayConcat

 TensorArrayConcat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input flow_in,
 DataType dtype,
 const TensorArrayConcat::Attrs & attrs
)

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

องค์ประกอบรูปร่างยกเว้น 0

Attrs ElementShapeExcept0(
 PartialTensorShape x
)