dòng chảy :: hoạt động :: TruncateDiv

#include <math_ops.h>

Trả về x / y phần tử khôn ngoan cho các kiểu số nguyên.

Tóm lược

Sự cắt ngắn chỉ ra rằng các số âm sẽ làm tròn số lượng phân số về không. Tức là -7 / 5 = -1. Điều này phù hợp với ngữ nghĩa C nhưng nó khác với ngữ nghĩa Python. Xem FloorDiv để biết hàm phân chia phù hợp với Ngữ nghĩa Python.

LƯU Ý : TruncateDiv hỗ trợ phát sóng. Thông tin thêm về phát sóng tại đây

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

TruncateDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

TruncateDiv

 TruncateDiv(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const