dòng chảy :: hoạt động :: TruncateMod

#include <math_ops.h>

Trả về phần tử còn lại của phép chia.

Tóm lược

Điều này mô phỏng ngữ nghĩa C trong đó

kết quả ở đây phù hợp với một phép chia cắt ngắn. Ví dụ: truncate(x / y) * y + truncate_mod(x, y) = x .

LƯU Ý : TruncateMod hỗ trợ phát sóng. Thông tin thêm về phát sóng tại đây

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

TruncateMod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Thuộc tính công cộng

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

TruncateMod

 TruncateMod(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const