dòng chảy :: hoạt động :: UnsortedSegmentMin

#include <math_ops.h>

Tính giá trị nhỏ nhất dọc theo các đoạn của tensor.

Tóm lược

Đọc phần về phân đoạn để biết giải thích về các phân đoạn.

Toán tử này tương tự như toán tử tổng phân đoạn không được sắp xếp được tìm thấy (ở đây) . Thay vì tính toán tổng trên các phân đoạn, nó tính toán mức tối thiểu sao cho:

\(output_i = {j...} data_[j...]\) trong đó min vượt quá bộ j... sao cho segment_ids[j...] == i .

Nếu giá trị nhỏ nhất để trống cho một ID phân đoạn nhất định i , nó sẽ xuất ra giá trị lớn nhất có thể cho kiểu số cụ thể, output[i] = numeric_limits ::max() output[i] = numeric_limits ::max() .

Ví dụ:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_min(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 1, 2, 2, 1],
#    [5, 6, 7, 8]]

Nếu ID phân đoạn đã cho i là số âm, thì giá trị tương ứng sẽ bị loại bỏ và sẽ không được đưa vào kết quả.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • segment_ids: Một tensor có hình dạng là tiền tố của data.shape .

Lợi nhuận:

 • Output : Có cùng hình dạng với dữ liệu, ngoại trừ kích thước segment_ids.rank đầu tiên, được thay thế bằng một thứ nguyên duy nhất có kích thước num_segments .

Người xây dựng và Người phá hủy

UnsortedSegmentMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

UnsortedSegmentMin

 UnsortedSegmentMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const