dòng chảy :: hoạt động :: Sân khấu

#include <data_flow_ops.h>

Op tương tự như Dequeue nhẹ.

Bản tóm tắt

Chức năng cơ bản tương tự như dequeue với nhiều khả năng và tùy chọn hơn. Op này được tối ưu hóa cho hiệu suất.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

 • OutputList : Các giá trị tensor.

Người xây dựng và Người phá hủy

Unstage (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
Unstage (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const Unstage::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
values

Chức năng công cộng

operator[] (size_t index) const

Các chức năng tĩnh công khai

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: Unstage :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Unstage .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::OutputList values

Chức năng công cộng

Sân khấu

 Unstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

Sân khấu

 Unstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const Unstage::Attrs & attrs
)

nhà điều hành[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Các chức năng tĩnh công khai

Dung tích

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Thùng đựng hàng

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Giới hạn bộ nhớ

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)