זרימת טנסור :: אופ :: בחר מחדש

#include <control_flow_ops.h>

מעביר את אלמנט inputs index output .

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • אינדקס: סקלר הקובע את הקלט שנבחר.
  • תשומות: רשימה של טנזורי נייר, שאחד מהם יועבר output .

החזרות:

  • Output : הטנזור שהועבר.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

RefSelect (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::InputList inputs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

בחר מחדש

 RefSelect(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const