เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: มุม

#include <math_ops.h>

ส่งคืนอาร์กิวเมนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

สรุป

กำหนดเมตริกซ์ input ตัวเลขที่ซับซ้อนในการดำเนินงานนี้ส่งกลับเมตริกซ์ชนิด float ที่เป็นข้อโต้แย้งขององค์ประกอบในแต่ละ input องค์ประกอบ ทั้งหมด ใน input ต้องเป็นจำนวนเชิงซ้อนของรูปแบบ \(a + bj\) โดย a คือส่วนจริงและ b คือส่วนจินตภาพ

อาร์กิวเมนต์ที่ส่งคืนโดยการดำเนินการนี้อยู่ในรูปแบบ \(atan2(b, a)\)

ตัวอย่างเช่น:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.angle(input) ==> [2.0132, 1.056]

(numpy) เทียบเท่ากับ np.angle

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์เอาท์พุท

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Angle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
Angle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const Angle::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

Tout (DataType x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: Angle :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ Angle

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

มุม

 Angle(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

มุม

 Angle(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const Angle::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ตู

Attrs Tout(
  DataType x
)