dòng chảy :: hoạt động :: Với kiểu là chuỗi

#include <string_ops.h>

Chuyển đổi từng mục nhập trong tensor đã cho thành chuỗi.

Tóm lược

Hỗ trợ nhiều kiểu số và boolean.

Đối với Unicode, hãy xem hướng dẫn [ https://www.tensorflow.org/tutorials/representation/unicode ] (Làm việc với văn bản Unicode).

Ví dụ:

tf.strings.as_string ([3, 2]) tf.strings.as_string ([3.1415926, 2.71828], precision = 2) .numpy () array ([b'3.14 ', b'2.72'], dtype = object)

Tranh luận:

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • độ chính xác: Độ chính xác sau thập phân để sử dụng cho các số dấu phẩy động. Chỉ được sử dụng nếu độ chính xác> -1.
 • khoa học: Sử dụng ký hiệu khoa học cho số dấu phẩy động.
 • ngắn nhất: Sử dụng biểu diễn ngắn nhất (khoa học hoặc tiêu chuẩn) cho số dấu phẩy động.
 • width: Chèn các số trước thập phân thành chiều rộng này. Áp dụng cho cả số nguyên và dấu phẩy động. Chỉ được sử dụng nếu chiều rộng> -1.
 • điền: Giá trị cần đệm nếu chiều rộng> -1. Nếu trống, các miếng đệm có khoảng trống. Một giá trị điển hình khác là '0'. Chuỗi không được dài hơn 1 ký tự.

Lợi nhuận:

 • Output : Bộ căng đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const AsString::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Chức năng tĩnh công khai

Fill (StringPiece x)
Precision (int64 x)
Scientific (bool x)
Shortest (bool x)
Width (int64 x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: AsString :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho AsString .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Với kiểu là chuỗi

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

Với kiểu là chuỗi

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const AsString::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Chức năng tĩnh công khai

Lấp đầy

Attrs Fill(
 StringPiece x
)

Độ chính xác

Attrs Precision(
 int64 x
)

Thuộc về khoa học

Attrs Scientific(
 bool x
)

Ngắn nhất

Attrs Shortest(
 bool x
)

Chiều rộng

Attrs Width(
 int64 x
)