dòng chảy căng:: ôi:: Asin

#include <math_ops.h>

Tính sin nghịch đảo lượng giác của x theo phần tử.

Bản tóm tắt

Phép toán tf.math.asin trả về nghịch đảo của tf.math.sin , sao cho nếu y = tf.math.sin(x) thì x = tf.math.asin(y) .

Lưu ý : Đầu ra của tf.math.asin sẽ nằm trong phạm vi nghịch đảo của sin, tức là [-pi/2, pi/2].

Ví dụ:

# Note: [1.047, 0.785] ~= [(pi/3), (pi/4)]
x = tf.constant([1.047, 0.785])
y = tf.math.sin(x) # [0.8659266, 0.7068252]

tf.math.asin(y) # [1.047, 0.785] = x

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Asin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Asin

 Asin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const