dòng chảy :: hoạt động :: Atan2

#include <math_ops.h>

Tính arctangent của phần tử y/x , tôn trọng các dấu hiệu của các đối số.

Tóm lược

Đây là góc ([-,]) sao cho [x = r ()] và [y = r ()] trong đó (r = (x ^ 2 + y ^ 2)).

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Atan2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Atan2

 Atan2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input y,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const