dòng chảy :: hoạt động :: Phân vùng động

#include <data_flow_ops.h>

data phân vùng thành các tensor num_partitions sử dụng các chỉ số từ các partitions .

Bản tóm tắt

Đối với mỗi bộ chỉ mục js của kích thước partitions.ndim , data[js, ...] trở thành một phần của outputs[partitions[js]] . Các lát có partitions[js] = i được đặt trong outputs[i] theo thứ tự từ vựng của js , và thứ nguyên đầu tiên của outputs[i] là số mục nhập trong partitions bằng i . Chi tiết,

  outputs[i].shape = [sum(partitions == i)] + data.shape[partitions.ndim:]

  outputs[i] = pack([data[js, ...] for js if partitions[js] == i])

data.shape phải bắt đầu bằng partitions.shape vùng.shape.

Ví dụ:

  # Scalar partitions.
  partitions = 1
  num_partitions = 2
  data = [10, 20]
  outputs[0] = [] # Empty with shape [0, 2]
  outputs[1] = [[10, 20]]

  # Vector partitions.
  partitions = [0, 0, 1, 1, 0]
  num_partitions = 2
  data = [10, 20, 30, 40, 50]
  outputs[0] = [10, 20, 50]
  outputs[1] = [30, 40]

Xem dynamic_stitch để biết ví dụ về cách hợp nhất các phân vùng lại.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • phân vùng: Bất kỳ hình dạng nào. Các chỉ số trong phạm vi [0, num_partitions) .
 • num_partitions: Số lượng phân vùng cần xuất.

Lợi nhuận:

 • OutputList : tensor đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

DynamicPartition (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input partitions, int64 num_partitions)

Thuộc tính công khai

operation
outputs

Chức năng công cộng

operator[] (size_t index) const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::OutputList outputs

Chức năng công cộng

Phân vùng động

 DynamicPartition(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input partitions,
 int64 num_partitions
)

nhà điều hành[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const