dòng chảy :: hoạt động :: Danh tính

#include <array_ops.h>

Trả về một tensor có cùng hình dạng và nội dung với tensor hoặc giá trị đầu vào.

Tóm lược

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • Output : Bộ căng đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

Identity (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Danh tính

 Identity(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const