dòng chảy :: hoạt động :: Không công bằng

#include <math_ops.h>

Trả về giá trị chân lý của (x! = Y) phần tử khôn ngoan.

Tóm lược

LƯU Ý : NotEqual hỗ trợ phát sóng. Thông tin thêm về phát sóng tại đây

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

NotEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
NotEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const NotEqual::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

IncompatibleShapeError (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: NotEqual :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho NotEqual .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Không công bằng

 NotEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

Không công bằng

 NotEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const NotEqual::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

Không tương thíchShapeError

Attrs IncompatibleShapeError(
  bool x
)