dòng chảy :: hoạt động :: SerializeManySparse

#include <sparse_ops.h>

Nối tiếp một N -minibatch SparseTensor thành một đối tượng Tensor [N, 3] .

Tóm lược

SparseTensor phải có xếp hạng R lớn hơn 1 và thứ nguyên đầu tiên được coi là thứ nguyên theo lô nhỏ. Các phần tử của SparseTensor phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của chiều đầu tiên này. Các đối tượng SparseTensor được tuần tự hóa đi vào mỗi hàng của serialized_sparse sẽ có xếp hạng R-1 .

Kích thước minibatch N được trích xuất từ sparse_shape[0] .

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • chỉ số thưa thớt: 2-D. Các indices của Minibatch SparseTensor .
 • giá_trị thưa thớt: 1-D. Các values của Minibatch SparseTensor .
 • thưa_bình: 1-D. Hình shape của minibatch SparseTensor .

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • out_type: dtype sử dụng để tuần tự hóa; các loại được hỗ trợ là string (mặc định) và variant .

Lợi nhuận:

 • Output : tensor serialized_sparse.

Người xây dựng và Người phá hủy

SerializeManySparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
SerializeManySparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const SerializeManySparse::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
serialized_sparse

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

OutType (DataType x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: SerializeManySparse :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho SerializeManySparse .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

serialized_sparse

::tensorflow::Output serialized_sparse

Chức năng công cộng

SerializeManySparse

 SerializeManySparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

SerializeManySparse

 SerializeManySparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const SerializeManySparse::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)