เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: Sinh

#include <math_ops.h>

คำนวณไฮเพอร์โบลิกไซน์ของ x element-wise

สรุป

ด้วยอินพุตเทนเซอร์ฟังก์ชันนี้จะคำนวณไฮเพอร์โบลิกไซน์ของทุกองค์ประกอบในเทนเซอร์ ช่วง อินพุต คือ [-inf,inf] และช่วงเอาต์พุตคือ [-inf,inf]

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 2, 10, float("inf")])
  tf.math.sinh(x) ==> [-inf -4.0515420e+03 -5.2109528e-01 1.1752012e+00 1.5094614e+00 3.6268604e+00 1.1013232e+04 inf]
  

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ y

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Sinh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

หน้าที่สาธารณะ

Sinh

 Sinh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const