เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: การประทับเวลา

#include <logging_ops.h>

ระบุเวลาตั้งแต่ยุคเป็นวินาที

สรุป

ส่งคืนการประทับเวลาเป็น float64 เป็นเวลาวินาทีนับตั้งแต่ยุค Unix

หมายเหตุ: การประทับเวลาจะคำนวณเมื่อดำเนินการ op ไม่ใช่เมื่อเพิ่มลงในกราฟ

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ ts

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Timestamp (const :: tensorflow::Scope & scope)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
ts

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ts

::tensorflow::Output ts

หน้าที่สาธารณะ

การประทับเวลา

 Timestamp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const