เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: การประทับเวลา

#include <logging_ops.h>

ระบุเวลาตั้งแต่ยุคในหน่วยวินาที

สรุป

ส่งกลับการประทับเวลาเป็น float64 สำหรับวินาทีนับตั้งแต่ยุค Unix

หมายเหตุ: การประทับเวลาจะถูกคำนวณเมื่อมีการดำเนินการ op ไม่ใช่เมื่อมีการเพิ่มลงในกราฟ

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : ts เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Timestamp (const :: tensorflow::Scope & scope)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
ts

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ทีเอส

::tensorflow::Output ts

งานสาธารณะ

การประทับเวลา

 Timestamp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const