dòng chảy :: hoạt động :: Dấu thời gian

#include <logging_ops.h>

Cung cấp thời gian kể từ kỷ nguyên tính bằng giây.

Tóm lược

Trả về dấu thời gian dưới dạng float64 trong vài giây kể từ kỷ nguyên Unix.

Lưu ý: dấu thời gian được tính khi op được thực thi, không phải khi nó được thêm vào biểu đồ.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Timestamp (const :: tensorflow::Scope & scope)

Thuộc tính công khai

operation
ts

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

ts

::tensorflow::Output ts

Chức năng công cộng

Dấu thời gian

 Timestamp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const