Kiểm soát quy trình hoạt động

Tóm lược

Các lớp học

tensorflow :: ops :: Abort

Tăng một ngoại lệ để hủy bỏ quá trình khi được gọi.

tensorflow :: ops :: ControlTrigger

Không lam gi cả.

tensorflow :: ops :: LoopCond

Chuyển tiếp đầu vào đến đầu ra.

tensorflow :: ops :: Merge

Chuyển tiếp giá trị của một tensor có sẵn từ inputs đến output .

tensorflow :: ops :: NextIteration

Làm cho đầu vào của nó có sẵn cho lần lặp tiếp theo.

tensorflow :: ops :: RefNextIteration

Làm cho đầu vào của nó có sẵn cho lần lặp tiếp theo.

tensorflow :: ops :: RefSelect

Chuyển tiếp phần tử thứ index của inputs đến output .

tensorflow :: ops :: RefSwitch

Tiền đạo các ref tensor data vào cổng đầu ra xác định bởi pred .

tensorflow :: ops :: Switch

Tiền đạo data vào cổng đầu ra xác định bởi pred .