dòng chảy :: Trạng thái

#include <status.h>

Biểu thị sự thành công hay thất bại của một cuộc gọi trong Tensorflow.

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

Status ()
Tạo trạng thái thành công.
Status (tensorflow::error::Code code, tensorflow::StringPiece msg)
Tạo một trạng thái với mã lỗi được chỉ định và tin nhắn dưới dạng một chuỗi mà con người có thể đọc được chứa thông tin chi tiết hơn.
Status (const Status & s)
Sao chép trạng thái được chỉ định.

Chức năng công cộng

IgnoreError () const
void
ToString () const
string
Trả về biểu diễn chuỗi của trạng thái này phù hợp để in.
Update (const Status & new_status)
void
Nếu ok() , lưu trữ new_status vào *this .
code () const
tensorflow::error::Code
error_message () const
const string &
ok () const
bool
Trả về true iff trạng thái cho biết thành công.
operator!= (const Status & x) const
bool
operator= (const Status & s)
void
operator== (const Status & x) const
bool

Các chức năng tĩnh công khai

OK ()

Chức năng công cộng

Bỏ quaError

void IgnoreError() const 

Trạng thái

 Status()

Tạo trạng thái thành công.

Trạng thái

 Status(
  tensorflow::error::Code code,
  tensorflow::StringPiece msg
)

Tạo một trạng thái với mã lỗi được chỉ định và tin nhắn dưới dạng một chuỗi mà con người có thể đọc được chứa thông tin chi tiết hơn.

Trạng thái

 Status(
  const Status & s
)

Sao chép trạng thái được chỉ định.

ToString

string ToString() const 

Trả về biểu diễn chuỗi của trạng thái này phù hợp để in.

Trả về chuỗi "OK" để thành công.

Cập nhật

void Update(
  const Status & new_status
)

Nếu ok() , lưu trữ new_status vào *this .

Nếu !ok() , giữ nguyên trạng thái hiện tại, nhưng có thể bổ sung thêm thông tin về new_status .

Cách thuận tiện để theo dõi lỗi đầu tiên gặp phải. Thay vì: if (overall_status.ok()) overall_status = new_status Sử dụng: overall_status.Update(new_status);

tensorflow::error::Code code() const 

thông báo lỗi

const string & error_message() const 

đồng ý

bool ok() const 

Trả về true iff trạng thái cho biết thành công.

toán tử! =

bool operator!=(
  const Status & x
) const 

toán tử =

void operator=(
  const Status & s
)

toán tử ==

bool operator==(
  const Status & x
) const 

Các chức năng tĩnh công khai

đồng ý

Status OK()