tensorflow :: CompositeOpScopes

#include <scope.h>

یک ساختار کمکی برای نگه داشتن دامنه هایی که توسط یک تابع برای ساخت یک کار ترکیبی استفاده می شود.

خلاصه

صفات عمومی

child
محدوده ای که برای ایجاد گزینه های محلی (عملیات اولیه یا ترکیبی) استفاده می شود.
last
محدوده ای که برای ایجاد آخرین گزینه استفاده می شود.

صفات عمومی

کودک

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::child

محدوده ای که برای ایجاد گزینه های محلی (عملیات اولیه یا ترکیبی) استفاده می شود.

آخر

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::last

محدوده ای که برای ایجاد آخرین گزینه استفاده می شود.