Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: Biến đổi:: Đính kèm

#include <state_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Biến .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Chức năng công cộng

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu không trống, biến này được đặt trong vùng chứa đã cho.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu không trống, biến này được đặt tên trong nhóm đã cho với shared_name này.

Thuộc tính công khai

thùng đựng hàng_

StringPiece tensorflow::ops::Variable::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::Variable::Attrs::shared_name_ = ""

Chức năng công cộng

Thùng đựng hàng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Variable::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Nếu không trống, biến này được đặt trong vùng chứa đã cho.

Nếu không, một vùng chứa mặc định sẽ được sử dụng.

Mặc định là ""

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Variable::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Nếu không trống, biến này được đặt tên trong nhóm đã cho với shared_name này.

Nếu không, tên nút được sử dụng thay thế.

Mặc định là ""