dòng chảy :: hoạt động :: DebugGradientIdentity

#include <array_ops.h>

Tùy chọn nhận dạng để gỡ lỗi gradient.

Tóm lược

Op này được ẩn khỏi công khai trong Python. Nó được sử dụng bởi TensorFlow Debugger để đăng ký các bộ căng gradient để gỡ lỗi gradient. Op này hoạt động trên bộ căng kiểu không tham chiếu.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • Output : Bộ căng đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

DebugGradientIdentity (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

DebugGradientIdentity

 DebugGradientIdentity(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const