เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: MaxPool3DGradGrad

#include <nn_ops.h>

คำนวณการไล่ระดับสีลำดับที่สองของฟังก์ชัน maxpooling

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • orig_input: เทนเซอร์อินพุตดั้งเดิม
 • orig_output: เทนเซอร์เอาต์พุตดั้งเดิม
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: แบ็คพรอพ เอาท์พุต ของรูปร่าง [batch, depth, rows, cols, channels]
 • ksize: เทนเซอร์ 1-D ที่มีความยาว 5 ขนาดของหน้าต่างสำหรับแต่ละมิติของเทนเซอร์อินพุต ต้องมี ksize[0] = ksize[4] = 1
 • ความก้าวหน้า: เมตริกซ์ 1-D ที่มีความยาว 5 ก้าวของหน้าต่างบานเลื่อนสำหรับแต่ละมิติของ input ต้องมี strides[0] = strides[4] = 1
 • padding: ประเภทของอัลกอริธึมการเติมที่จะใช้

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • data_format: รูปแบบข้อมูลของข้อมูลอินพุตและเอาต์พุต ด้วยรูปแบบเริ่มต้น "NDHWC" ข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามลำดับ: [batch, in_ allowance, in_height, in_width, in_channels] หรืออีกทางหนึ่ง รูปแบบอาจเป็น "NCDHW" ลำดับการจัดเก็บข้อมูลคือ: [batch, in_channels, in_ledge, in_height, in_width]

ผลตอบแทน:

 • Output : การไล่ระดับสีของการไล่ระดับสีใส่อินพุตไปที่ max_pool

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

MaxPool3DGradGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPool3DGradGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPool3DGradGrad::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

DataFormat (StringPiece x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์:: ops:: MaxPool3DGradGrad:: Attrs

ตัวตั้งค่าคุณลักษณะเสริมสำหรับ MaxPool3DGradGrad

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

MaxPool3DGradGrad

 MaxPool3DGradGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPool3DGradGrad

 MaxPool3DGradGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPool3DGradGrad::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

รูปแบบข้อมูล

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)