dòng chảy :: hoạt động :: TensorArrayGradWithShape

#include <data_flow_ops.h>

Tạo một TensorArray để lưu trữ nhiều độ dốc của giá trị trong ô điều khiển đã cho.

Tóm lược

Tương tự với TensorArrayGradV3. Tuy nhiên, nó tạo ra một bộ tích lũy có hình dạng mở rộng so với TensorArray đầu vào có gradient đang được tính toán. Điều này cho phép nhiều độ dốc cho cùng một TensorArray được tính toán bằng cách sử dụng cùng một bộ tích lũy.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Xử lý để chuyển tiếp TensorArray .
  • flow_in: Một đại lượng vô hướng float thực thi chuỗi hoạt động thích hợp.
  • shape_to_prepend: Một vectơ int32 đại diện cho một hình dạng. Các phần tử trong bộ tích lũy gradient sẽ có hình dạng là giá trị shape_to_prepend này được ghép với hình dạng của các phần tử trong TensorArray tương ứng với ô điều khiển đầu vào.
  • source: Chuỗi nguồn gradient, được sử dụng để quyết định TensorArray chuyển màu nào sẽ trả về.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

TensorArrayGradWithShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in, :: tensorflow::Input shape_to_prepend, StringPiece source)

Thuộc tính công khai

flow_out
grad_handle
operation

Thuộc tính công khai

flow_out

::tensorflow::Output flow_out

grad_handle

::tensorflow::Output grad_handle

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

TensorArrayGradWithShape

 TensorArrayGradWithShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  ::tensorflow::Input shape_to_prepend,
  StringPiece source
)