dòng chảy :: hoạt động :: TensorArrayRead

#include <data_flow_ops.h>

Đọc một phần tử từ TensorArray thành value đầu ra.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Xử lý một TensorArray .
  • flow_in: Một đại lượng vô hướng float thực thi chuỗi hoạt động thích hợp.
  • dtype: Loại elem được trả về.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

TensorArrayRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype)

Thuộc tính công khai

operation
value

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::Output value

Chức năng công cộng

TensorArrayRead

 TensorArrayRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  DataType dtype
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const