tensorflow :: ورودی :: مقداردهنده اولیه

#include <ops.h>

مقداردهی اولیه امکان ساخت یک آبجکت ورودی از انواع مختلف ثابت های C ++ مانند ثابت های ابتدایی ساده و لیست های آغازگر تو در تو را که نمایانگر آرایه ای چند بعدی هستند ، می کند.

خلاصه

سازندگان مقداردهنده اولیه همه الگوها هستند ، بنابراین از انواع فوق ثابت C ++ می توان برای ساخت یک مقداردهنده اولیه استفاده کرد . Initializer مقداری را که با یک شی Tensor ساخته شده ذخیره می کند.

سازندگان و ویرانگران

Initializer (const T & v)
از مقیاس مقیاسی یک نوع حسابی یا نوعی را که می تواند به یک رشته تبدیل شود ، ساخت.
Initializer (const Tensor & t)
Initializer (const T & v, const TensorShape & shape)
از یک مقیاس اسکالر و یک شکل صریح بسازید.
Initializer (const std::initializer_list< T > & v)
از لیست مقدماتی مقیاس بندی کننده (یک تانسور یک بعدی) بسازید.
Initializer (const std::initializer_list< T > & v, const TensorShape & shape)
از یک لیست مقدماتی و یک شکل صریح تهیه کنید.
Initializer (const std::initializer_list< Initializer > & v)
از یک لیست آغازگر تو در تو یک تانسور چند بعدی بسازید.

صفات عمومی

status
tensor

کارکردهای عمومی

AsTensorProto ()
TensorProto

صفات عمومی

وضعیت

Status tensorflow::Input::Initializer::status

تنسور

Tensor tensorflow::Input::Initializer::tensor

کارکردهای عمومی

AsTensorProto

TensorProto tensorflow::Input::Initializer::AsTensorProto()

مقداردهنده اولیه

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const T & v
)

از مقیاس مقیاسی یک نوع حسابی یا نوعی را که می تواند به یک رشته تبدیل شود ، ساخت.

یک رشته به معنای واقعی)

مقداردهنده اولیه

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const Tensor & t
)

مقداردهنده اولیه

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const T & v,
  const TensorShape & shape
)

از یک مقیاس اسکالر و یک شکل صریح بسازید.

مقداردهنده اولیه

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const std::initializer_list< T > & v
)

از لیست مقدماتی مقیاس بندی کننده (یک تانسور یک بعدی) بسازید.

مقداردهنده اولیه

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const std::initializer_list< T > & v,
  const TensorShape & shape
)

از یک لیست مقدماتی و یک شکل صریح تهیه کنید.

مقداردهنده اولیه

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const std::initializer_list< Initializer > & v
)

از یک لیست آغازگر تو در تو یک تانسور چند بعدی بسازید.

توجه داشته باشید که نحو C ++ امکان تودرتو در لیست های آغازگر تایپ شده خودسرانه را فراهم می کند ، بنابراین چنین تنظیمات اولیه نامعتبر را نمی توان در زمان کامپایل مجاز دانست. این تابع بررسی هایی را انجام می دهد تا مطمئن شود لیست تنظیم کننده تو در تو واقعاً یک تانسور چند بعدی معتبر است.