tensorflow :: ops :: MaxPool3DGradGrad :: عطاران

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPool3DGradGrad .

خلاصه

صفات عمومی

data_format_ = "NDHWC"
StringPiece

کارکردهای عمومی

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
قالب داده داده های ورودی و خروجی.

صفات عمومی

شکل_داده

StringPiece tensorflow::ops::MaxPool3DGradGrad::Attrs::data_format_ = "NDHWC"

کارکردهای عمومی

قالب داده

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPool3DGradGrad::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

قالب داده داده های ورودی و خروجی.

با قالب پیش فرض "NDHWC" ، داده ها به ترتیب زیر ذخیره می شوند: متناوباً ، قالب می تواند "NCDHW" باشد ، ترتیب ذخیره داده ها به ترتیب زیر است:

پیش فرض های "NDHWC"